+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2018
Australia Day 26 Jan 2018
Good Friday 30 Mar 2018
Easter Sunday 1 Apr 2018
Anzac Day 25 Apr 2018
Queen's Birthday 11 Jun 2018
Labour Day 1 Oct 2018
Christmas Day 25 Dec 2018
Boxing Day 26 Dec 2018
*Additional day is provided, as New Years Day falls on Sunday
Local Climate
Month High Low
Jan 26ºC 19ºC
Feb 25ºC 18ºC
Mar 24ºC 17ºC
Apr 22ºC 14ºC
May 19ºC 11ºC
Jun 17ºC 9ºC
Jul 16ºC 8ºC
Aug 17ºC 9ºC
Sep 20ºC 11ºC
Oct 22ºC 13ºC
Nov 24ºC 15ºC
Dec 25ºC 17ºC