Захиалгын үе шат 1/5 - Бэлэн өрөө шалгах
Бүртгэл
Гарах
Өрөөний тоо:
Том хүний тоо:
(өрөө тус бүрд)
Хүүхдийн тоо:
12-оос доош (өрөө тус бүрд)
Тусгай үнэ (дурын)
Байгууллагын хувийн дугаарыг санах