+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2017 - 1 Jan 2017
Spring Festival 28 Jan 2017 - 30 Jan 2017
Qingming Festival 4 Apr 2017 - 4 Apr 2017
May Day 1 May 2017 - 1 May 2017
Dragon Boat Festival 30 May 2017 - 30 May 2017
National Holiday 1 Oct 2017 - 3 Oct 2017
Middle Autumn Festival 4 Oct 2017 - 4 Oct 2017
Citywide & Cultural Events Date
Harbin International Ice and Snow Festival 5 Jan 2017 - 5 Jan 2017
Local Climate
Month High Low
Jan -13ºC -24ºC
Feb -7ºC -20ºC
Mar 2ºC -10ºC
Apr 14ºC 0ºC
May 21ºC 8ºC
Jun 26ºC 15ºC
Jul 28ºC 18ºC
Aug 26ºC 16ºC
Sep 21ºC 9ºC
Oct 12ºC 0ºC
Nov 0ºC -10ºC
Dec -9ºC -20ºC