Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2014
Chinese New Year 31 Jan 2014 - 6 Feb 2014
Tomb-sweeping Day 5 Apr 2014
Labour Day 1 May 2014 - 7 May 2014
Dragon Boat Festival 2 Jun 2014
Mid-Autumn Festival 8 Sep 2014
National Day 1 Oct 2014 - 7 Oct 2014
Citywide & Cultural Events Date
Flowery March International Economic Trade and China Yangzhou Flower Exhibition 18 Apr 2014 - 19 Apr 2014
Local Climate
Month High Low
Jan 7ºC -2ºC
Feb 8ºC 0ºC
Mar 14ºC 4ºC
Apr 20ºC 10ºC
May 25ºC 16ºC
Jun 29ºC 20ºC
Jul 32ºC 25ºC
Aug 32ºC 24ºC
Sep 27ºC 19ºC
Oct 22ºC 13ºC
Nov 16ºC 6ºC
Dec 10ºC 0ºC