Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2015
Chinese New Year 18 Feb 2015 - 25 Feb 2015
Tomb-sweeping Day 5 Apr 2015
Labour Day 1 May 2015 - 7 May 2015
Dragon Boat Festival 20 Jun 2015
Mid-Autumn Festival 27 Sep 2015
National Day 1 Oct 2015 - 7 Oct 2015
Citywide & Cultural Events Date
Flowery March International Economic Trade and China Yangzhou Flower Exhibition 18 Apr 2015 - 19 Apr 2015
Local Climate
Month High Low
Jan 7ºC -2ºC
Feb 8ºC 0ºC
Mar 14ºC 4ºC
Apr 20ºC 10ºC
May 25ºC 16ºC
Jun 29ºC 20ºC
Jul 32ºC 25ºC
Aug 32ºC 24ºC
Sep 27ºC 19ºC
Oct 22ºC 13ºC
Nov 16ºC 6ºC
Dec 10ºC 0ºC