Events Calendar

Public Holidays Date
Independence Day 4 Jan 2016 - 4 Jan 2016
Kayin New Year Day 9 Jan 2016 - 9 Jan 2016
Union Day 12 Feb 2016 - 12 Feb 2016
Peasants' Day 2 Mar 2016 - 2 Mar 2016
Armed Forces Day 27 Mar 2016 - 27 Mar 2016
Maha Thingyan (Water Festival) 11 Apr 2016 - 21 Apr 2016
May Day 1 May 2016 - 1 May 2016
Martyr's Day 15 Oct 2016 - 15 Oct 2016
Full Moon Day of Thadingyut (End of Buddhist Lent) 13 Nov 2016 - 13 Nov 2016
Full Moon of Tazaungmone 23 Nov 2016 - 23 Nov 2016
National Day 28 Nov 2016 - 28 Sep 2016
Christmas Day 25 Dec 2016 - 25 Dec 2016
Citywide & Cultural Events Date
Shwedagon Pagoda Festival 1 Mar 2016 - 5 Mar 2016
Myanmar Water Festival (Thingyan) 13 Apr 2016 - 16 Apr 2016
Lighting Festival (Thadingyut Festival) 15 Oct 2016 - 16 Oct 2016
Hot Air Balloon Festival (Taunggyi) 20 Nov 2016 - 26 Nov 2016
Tazaungmone Festival 23 Nov 2016 - 23 Nov 2016
Local Climate
Month High Low
Jan N/A N/A
Feb 35ºC 19ºC
Mar 36ºC 22ºC
Apr 37ºC 24ºC
May 33ºC NA
Jun 30ºC 23ºC
Jul 30ºC 23ºC
Aug 30ºC 23ºC
Sep 31ºC 23ºC
Oct 32ºC 23ºC
Nov 33ºC 21ºC
Dec 32ºC N/A