Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2015
Chinese New Year 31 Jan 2015 - 6 Feb 2015
Tomb-Sweeping Day 5 Apr 2015
Labour Day 1 May 2015
Dragon Boat Festival 31 May 2015
Mid-Autumn Festival 6 Sep 2015
National Day 1 Oct 2015 - 7 Oct 2015
Citywide & Cultural Events Date
Wuhan International River Crossing Festival 13 Jul 2015
Local Climate
Month High Low
Jan 8ºC 0ºC
Feb 10ºC 2ºC
Mar 14ºC 7ºC
Apr 21ºC 13ºC
May 26ºC 18ºC
Jun 30ºC 22ºC
Jul 33ºC 25ºC
Aug 33ºC 25ºC
Sep 28ºC 20ºC
Oct 23ºC 14ºC
Nov 17ºC 8ºC
Dec 11ºC 2ºC