+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2020
Chinese New Year 24 Jan 2020 - 27 Jan 2020
228 Peace Memorial Day 28 Feb 2020
Children's Day 4 Apr 2020
Ching Ming Festival 4 Apr 2020 - 6 Apr 2020
Labour Day 1 May 2020
Dragon Boat Festival 25 Jun 2020
Mid-Autumn Festival 1 Oct 2020
National Day 10 Oct 2020
The Double-ninth Festival 25 Oct 2020
Christmas Day 25 Dec 2020
Local Climate
Month High Low
Jan 17ºC 15ºC
Feb 17ºC 15ºC
Mar 20ºC 16ºC
Apr 24ºC 20ºC
May 27ºC 23ºC
Jun 28ºC 25ºC
Jul 29ºC 27ºC
Aug 31ºC 29ºC
Sep 30ºC 28ºC
Oct 27ºC 24ºC
Nov 23ºC 19ºC
Dec 19ºC 14ºC