+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2017 - 2 Jan 2017
Chinese (Lunar) New Year 27 Jan 2017 - 1 Feb 2017
Peace Memorial Day 25 Feb 2017 - 28 Feb 2017
Children's Day and Tomb-sweeping Day 1 Apr 2017 - 4 Apr 2017
Labour Day 1 May 2017
Dragon Boat Festival 27 May 2017 - 30 May 2017
Mid-Autumn Festival 4 Oct 2017
National Day 7 Oct 2017 - 10 Oct 2017
Citywide & Cultural Events Date
Valentine's Day 14 Feb 2017
Mother's Day 14 May 2017
Father's Day 8 Aug 2017
Chinese Valentine's Day 28 Aug 2017
Zhongyuan (Ghost) Festival 5 Sep 2017
Christmas Day 25 Dec 2017
New Year's Eve 31 Dec 2017
Local Climate
Month High Low
Jan 23ºC 13ºC
Feb 23ºC 14ºC
Mar 26ºC 17ºC
Apr 28ºC 20ºC
May 30ºC 23ºC
Jun 31ºC 24ºC
Jul 31ºC 25ºC
Aug 31ºC 25ºC
Sep 31ºC 23ºC
Oct 30ºC 22ºC
Nov 27ºC 19ºC
Dec 25ºC 16ºC