+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2017
Chinese New Year 28 Jan 2017 - 29 Jan 2017
Good Friday 14 Apr 2017
Labour Day 1 May 2017
Vesak Day 10 May 2017
Hari Raya Puasa 25 Jun 2017
National Day 9 Aug 2017
Hari Raya Haji* 1 Sep 2017
Deepavali* 18 Oct 2017
Christmas Day 25 Dec 2017
New Year's Day 1 Jan 2018
Citywide & Cultural Events Date
Chingay Parade 10 Feb 2017 - 11 Feb 2017
Singapore Airlines Formula One Grand Prix 14 Sep 2017 - 17 Sep 2017
Mid-Autumn Festival 4 Oct 2017
Local Climate
Month High Low
Jan 30ºC 24ºC
Feb 31ºC 24ºC
Mar 32ºC 25ºC
Apr 32ºC 25ºC
May 32ºC 26ºC
Jun 32ºC 26ºC
Jul 31ºC 25ºC
Aug 31ºC 25ºC
Sep 31ºC 25ºC
Oct 31ºC 25ºC
Nov 31ºC 24ºC
Dec 30ºC 24ºC