Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2014
Chinese New Year 31 Jan 2014 - 2 Feb 2014
Tomb-Sweeping Day 5 Apr 2014
Labour Day 1 May 2014
Dragon Boat Festival 2 Jun 2014
Mid-Autumn Festival 8 Sep 2014
National Day 1 Oct 2014 - 3 Oct 2014
Citywide & Cultural Events Date
International Horticultural Exposition 2014 Qingdao 25 Apr 2014 - 25 Oct 2014
China International Consumer Electronics Show 11 Jul 2014 - 14 Jul 2014
Qingdao International Beer Festival 16 Aug 2014 - 31 Aug 2014
Local Climate
Month High Low
Jan 3ºC -3ºC
Feb 5ºC -2ºC
Mar 9ºC 2ºC
Apr 15ºC 8ºC
May 20ºC 13ºC
Jun 24ºC 18ºC
Jul 27ºC 22ºC
Aug 28ºC 23ºC
Sep 26ºC 19ºC
Oct 20ºC 13ºC
Nov 12ºC 6ºC
Dec 6ºC -1ºC