Events Calendar

Public Holidays Date
National Day 14 Jul 2014
Christmas 25 Dec 2014
New Year's Day 1 Jan 2015
Citywide & Cultural Events Date
Final Roland Garros 6 Jun 2014 - 7 Jan 2011
Fashion Week 7 Jul 2014 - 10 Jul 2014
Maison & Objet Exhibition 5 Sep 2014 - 9 Sep 2014
Fashion Week 23 Sep 2014 - 1 Oct 2014
Motor Show 2 Oct 2014 - 19 Oct 2014
Local Climate
Month High Low
Jan 6ºC 1ºC
Feb 7ºC 1ºC
Mar 11ºC 3ºC
Apr 14ºC 6ºC
May 18ºC 9ºC
Jun 21ºC 12ºC
Jul 24ºC 14ºC
Aug 24ºC 14ºC
Sep 21ºC 11ºC
Oct 15ºC 8ºC
Nov 9ºC 4ºC
Dec 7ºC 2ºC