+Илүү өрөө нэмэх


Үйл ажиллагааны талбай


Lower Level 1
Үйл ажиллагаа зохион байгуулах газар Багтаамж ба зохион байгуулалтын загвар i Хэмжээс (м) Бүс нутаг (м2) Тааз (м)
Хүлээн авах Театр Хүндэтгэлийн зоог Анги      
Berlin 50 50 30 15 7,0 x 10,0 75 3,0
Tokyo 90 90 60 54 10,0 x 9,0 100 3,0
Moscow 80 80 60 60 11,0 x 9,0 110 3,0

L1
Үйл ажиллагаа зохион байгуулах газар Багтаамж ба зохион байгуулалтын загвар i Хэмжээс (м) Бүс нутаг (м2) Тааз (м)
Хүлээн авах Театр Хүндэтгэлийн зоог Анги      
Shangri-La Ballroom 1 200 1 200 720 600 52,0 x 25,0 1 300 7,0
Ballroom 1 300 300 220 200 17,0 x 25,0 433 7,0
Ballroom 2 300 300 220 200 17,0 x 25,0 433 7,0
Ballroom 3 300 300 220 200 17,0 x 25,0 433 7,0
Paris 50 50 30 15 7,0 x 10,0 75 3,9
Beijing 50 50 30 15 7,0 x 10,0 75 3,9
New York 80 80 50 30 13,0 x 9,0 117 3,9
New York 1 50 50 30 15 7,0 x 10,0 75 3,9
New York 2 25 25 20 12 6,0 x 7,0 42 3,9
Pre-Function Area 576 - - - 48,0 x 12,0 576 5,0

L2
Үйл ажиллагаа зохион байгуулах газар Багтаамж ба зохион байгуулалтын загвар i Хэмжээс (м) Бүс нутаг (м2) Тааз (м)
Хүлээн авах Театр Хүндэтгэлийн зоог Анги      
London 100 100 60 65 14,0 x 9,0 130 3,5