+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
Good Friday 14 Apr 2017 - 14 Apr 2017
Easter Monday 17 Apr 2017 - 17 Apr 2017
May Bank Holiday 1 May 2017 - 1 May 2017
Spring Bank Holiday 29 May 2017 - 29 May 2017
Summer Bank Holiday 28 Aug 2017 - 28 Aug 2017
Christmas Day 25 Dec 2017 - 25 Dec 2017
Boxing Day 26 Dec 2017 - 26 Dec 2017
New Year's Eve 31 Dec 2017 - 31 Dec 2017
New Year's Day 1 Jan 2018 - 1 Jan 2018
Citywide & Cultural Events Date
Chelsea Flower Show 23 May 2017 - 27 May 2017
Wimbledon Tennis Championships 3 Jul 2017 - 16 Jul 2017
London Fashion Week 15 Sep 2017 - 19 Sep 2017
Bonfire Night 5 Nov 2017 - 5 Nov 2017
Local Climate
Month High Low
Jan 8.3ºC 2.6ºC
Feb 8.5ºC 2.4ºC
Mar 11.4ºC 4.1ºC
Apr 14.2ºC 5.4ºC
May 17.7ºC 8.4ºC
Jun 20.7ºC 11.5ºC
Jul 23.2ºC 13.9ºC
Aug 22.9ºC 13.7ºC
Sep 20.1ºC 11.2ºC
Oct 15.6ºC 8.3ºC
Nov 11.4ºC 5.1ºC
Dec 8.6ºC 2.8ºC