+ Add More Rooms


Event Spaces


Venue Capacity & Setup Style i Dimension (m) Area (sqm) Ceiling (m)
Reception Theatre Banquet Classroom      
Jinan Ballroom 400 450 320 280 30.0 x 16.0 480 4.5
Jinan 1 180 220 150 120 15.0 x 16.0 240 4.5
Jinan 2 180 220 150 120 15.0 x 16.0 240 4.5
Baotu 60 60 30 50 8.6 x 9.2 79 4.5
Huanghua 60 60 30 50 8.6 x 9.2 79 4.5
Baimai 50 50 30 40 8.5 x 8.2 70 4.5
Zhenzhu 50 50 20 30 13.0 x 4.7 61 4.5
Furong 70 70 40 60 8.8 x 9.3 82 4.5
Ganlu 70 70 40 60 11.3 x 9.3 105 4.5
Wulong 70 70 40 60 9.1 x 9.2 84 4.5
Yuhuan 70 70 40 60 9.1 x 11.0 100 4.5
Pre-function Area 400 - - - 57.0 x 8.0 456 7.8
Qilu Grand Ballroom 1,400 1,500 900 850 57.0 x 24.0 1,368 7.8
Qilu 1 400 450 280 260 19.0 x 24.0 456 7.8
Qilu 2 400 450 280 260 19.0 x 24.0 456 7.8
Qilu 3 400 450 280 260 19.0 x 24.0 456 7.8
Shengxian Tang 70 70 40 60 9.6 x 10.5 100 4.5
Junhe Yuan 80 80 50 60 13.5 x 8.9 120 4.3