+Илүү өрөө нэмэх


Агаарын тээврийн түнш компани

Агаарын тээврийн түнш компани

Дараах агаар тээврийн компаниудаас байнгын нисэгчийн кредит оноо авахын тулд хямдраагүй үнэ юмуу байгууллагын үнээр байрлаж, зочид буудалд орохдоо Байнгын нисэгчийн хөтөлбөрийн гишүүнчлэлийн картаа үзүүлнэ.

Байрласан байдлыг нэг зочид буудал юмуу амралтын газар хэдэн дараалсан шөнө байрласан нийт тоог тодорхойлж, ирэн очин байсныг нэг удаагийн байрласнаар тооцно.


750 Miles Per Stay500 Points Per Stay600 Points Per Stay