+ Add More Rooms


艺术与文化

魅力清迈 旅行家的梦想天堂

清迈国立博物馆 

清迈国立博物馆是北部地区主要的地方性博物馆。

清迈国立博物馆展现了清迈的历史背景和文化遗产,拥有清迈历史、艺术和文化的研究中心。

Local Climate
Month High Low
一月 28ºC 13ºC
二月 32ºC 14ºC
三月 34ºC 18ºC
四月 36ºC 21ºC
五月 34ºC 23ºC
六月 32ºC 23ºC
七月 31ºC 23ºC
八月 31ºC 23ºC
九月 31ºC 23ºC
十月 31ºC 21ºC
十一月 29ºC 19ºC
十二月 28ºC 15ºC