Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2015
Chinese New Year 19 Feb 2015 - 17 Feb 2010
Tomb-Sweeping Day 5 Apr 2015
Labour Day 1 May 2015 - 3 May 2010
Dragon Boat Festival 20 Jun 2015
Mid-Autumn Festival 27 Sep 2015
National Day 1 Oct 2015 - 5 Oct 2010
Citywide & Cultural Events Date
Xian City Wall International Marathon 5 Nov 2015
Local Climate
Month High Low
Jan -4ºC 5ºC
Feb -1ºC 8ºC
Mar 4ºC 14ºC
Apr 10ºC 21ºC
May 14ºC 26ºC
Jun 19ºC 31ºC
Jul 22ºC 32ºC
Aug 21ºC 31ºC
Sep 16ºC 25ºC
Oct 10ºC 20ºC
Nov 3ºC 12ºC
Dec -3ºC 6ºC