Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2015
Chinese New Year 19 Feb 2015 - 21 Feb 2015
Tomb-sweeping Day 5 Apr 2015
Labour Day 1 May 2015
Dragon Boat Festival 20 Jun 2015
Mid-Autumn Festival 27 Sep 2015
National Day 1 Oct 2015 - 3 Oct 2015
Citywide & Cultural Events Date
Incentive Travel & Conventions, Meetings China 14 Apr 2015 - 16 Apr 2015
2015 Formula One Chinese Grand Prix 17 Apr 2015 - 19 Apr 2015
The 18th Shanghai International Film Festival 13 Jun 2015 - 21 Jun 2015
The 16th Shanghai International Music Fireworks Festival 30 Sep 2015 - 6 Oct 2015
Local Climate
Month High Low
Jan 8ºC 2ºC
Feb 10ºC 4ºC
Mar 13ºC 7ºC
Apr 20ºC 12ºC
May 24ºC 17ºC
Jun 28ºC 22ºC
Jul 32ºC 26ºC
Aug 31ºC 26ºC
Sep 28ºC 22ºC
Oct 22ºC 17ºC
Nov 17ºC 11ºC
Dec 11ºC 5ºC