Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2014
Chinese New Year 31 Jan 2014 - 2 Feb 2014
Tomb-sweeping Day 5 Apr 2014
Labour Day 1 May 2014
Dragon Boat Festival 2 Jun 2014
Mid-Autumn Festival 8 Sep 2014
National Day 1 Oct 2014 - 3 Oct 2014
Citywide & Cultural Events Date
Incentive Travel & Conventions, Meetings China 15 Apr 2014 - 17 Apr 2014
2013 Formula One Chinese Grand Prix 18 Apr 2014 - 20 Apr 2014
The 20th Shanghai TV Festival 9 Jun 2014 - 13 Jun 2014
The 17th Shanghai International Film Festival 14 Jun 2014 - 22 Jun 2014
The 15th Shanghai International Music Fireworks Festival 30 Sep 2014 - 6 Oct 2014
2014 Shanghai Rolex Masters 4 Oct 2014 - 12 Oct 2014
Local Climate
Month High Low
Jan 8ºC 2ºC
Feb 10ºC 4ºC
Mar 13ºC 7ºC
Apr 20ºC 12ºC
May 24ºC 17ºC
Jun 28ºC 22ºC
Jul 32ºC 26ºC
Aug 31ºC 26ºC
Sep 28ºC 22ºC
Oct 22ºC 17ºC
Nov 17ºC 11ºC
Dec 11ºC 5ºC