+ Add More Rooms


Events Calendar

Public Holidays Date
New Year's Day 1 Jan 2017
Chinese New Year 28 Jan 2017 - 29 Jan 2017
Federal Territory Day 1 Feb 2017
Thaipusam 9 Feb 2017
Labour Day 1 May 2017
Wesak Day 10 May 2017
Agong's Birthday 3 Jun 2017
Nuzul AI-Quran 12 Jun 2017
Hari Raya Puasa 25 Jun 2017 - 26 Jun 2017
Malaysia National Day 31 Aug 2017
Hari Raya Haji 1 Sep 2017
Malaysia Day 16 Sep 2017
Awal Muharram 21 Sep 2017
Deepavali 18 Oct 2017
Phrophet Muhammad's Birthday 1 Dec 2017
Christmas Day 25 Dec 2017
*To be confirmed
Local Climate
Month High Low
Jan 32ºC 23ºC
Feb 33ºC 23ºC
Mar 33ºC 24ºC
Apr 33ºC 24ºC
May 33ºC 24ºC
Jun 33ºC 24ºC
Jul 32ºC 24ºC
Aug 32ºC 24ºC
Sep 32ºC 24ºC
Oct 32ºC 24ºC
Nov 32ºC 24ºC
Dec 32ºC 23ºC