+ Add More Rooms


Event Spaces

Level 2
Venue Capacity & Setup Style i Dimension (m) Area (sqm) Ceiling (m)
Reception Theatre Banquet Classroom      
Grand Ballroom 1,500 1,500 1,000 900 54.0 x 30.0 1,620 10.0
Ballroom A 500 500 280 300 18.0 x 30.0 540 10.0
Ballroom B 500 500 280 300 18.0 x 30.0 540 10.0
Ballroom C 500 500 280 300 18.0 x 30.0 540 10.0
Pre-function Area 300 - - - 47.0 x 12.0 564 4.0
VIP Room 2 - - - - 10.7 x 8.0 85 3.2
Bridal Room 2 - - - - 4.3 x 7.0 34 3.2

Level 3
Venue Capacity & Setup Style i Dimension (m) Area (sqm) Ceiling (m)
Reception Theatre Banquet Classroom      
Chengdu 60 60 30 30 10.0 x 8.0 80 3.6
Xi'an 60 60 30 30 10.0 x 8.0 80 3.6
Changchun 30 30 20 24 10.0 x 6.0 60 3.6
Wuhan 60 60 30 30 10.0 x 8.0 80 3.6
Harbin 30 30 20 24 10.0 x 6.0 60 3.6
Guangzhou 60 60 30 30 10.0 x 7.0 70 3.6
Hangzhou 60 60 30 30 11.0 x 7.0 77 3.6
Fuzhou 60 60 30 30 10.0 x 7.0 70 3.6
Shanghai 100 100 60 60 15.0 x 10.0 150 3.0
Beijing 70 70 40 40 12.0 x 8.0 96 3.0