Event Spaces

Level 3
Venue Capacity & Setup Style i Dimension (m) Area (sqm) Ceiling (m)
Reception Theatre Banquet Classroom      
Hong Yun Ting (A+B) 500 600 330 430 19.3 x 33.8 632 7.2
Hong Yun Ting A 200 280 160 180 19.3 x 16.8 324 7.2
Hong Yun Ting B 200 280 160 180 19.3 x 16.0 308 7.2
Zuan Shi Ting (Diamond) 450 400 280 300 22.0 x 22.0 484 8.2
Ju Xian Tang 200 180 150 150 10.5 x 18.1 190 3.0
Long Cheng Ge 100 90 80 70 13.2 x 7.9 104 3.0
Lan Ling 80 80 60 60 14.8 x 6.3 93 3.0
Jin Ling 80 80 60 60 14.8 x 6.0 89 3.0
Yi Zhou 70 70 50 50 10.8 x 8.3 90 3.3
Chang Chun Yuan 40 40 24 25 9.5 x 6.3 60 3.0
Xiang Chuan 50 50 30 30 7.6 x 8.3 63 3.3
Hong Feng 50 50 30 30 7.6 x 7.0 53 3.3
Ling Quan 50 50 30 30 7.6 x 7.3 55 3.3
Yun Lu 50 50 30 30 6.6 x 7.8 51 3.3
Feng Yi Xuan 30 30 20 20 6.1 x 6.1 37 3.0